ANNAIMIQUEL

CAT/ Annaimiquel

Albert Gironès (Valls, 1995) i Anna Vilamú (Vic, 1995) desenvolupen part dels seus projectes artístics en conjunt des de l’any 2015. Provinents del graffiti per una banda, i de l’escriptura per l’altre, els seus projectes actuals mantenen relacions amb les idees de relat, història, i anècdota; sovint també d’acció, intervenció, esdeveniment i pintura mural. La seva pràctica però, sempre intenta explorar els contextos on es desenvolupa en cada cas i realitzar-se en relació a aquests. Han desenvolupat projectes en el context de residències artístiques (Platform AIR, Finlàndia), beques de producció artística (Sala d’Art Jove, Generalitat de Catalunya), processos comunitaris (UNZIP Arts Visuals, El Prat de Llobregat) i centres educatius (Bòlit Mentor 2018, Bòlit Centre d’Art Contemporani de Girona).

ES/ Annaimiquel

Albert Gironès (Valls, 1995) y Anna Vilamú (Vic, 1995) desarrollan parte de sus proyectos artísticos en conjunto desde el año 2015. Provenientes del graffiti por un lado, y de la escritura por el otro, sus proyectos actuales mantienen relaciones con las ideas de relato, historia, y anécdota; a menudo también de acción, intervención, acontecimiento y pintura mural. Su práctica pero, siempre intenta explorar los contextos donde se desarrolla en cada caso y realizarse en relación a estos. Han desarrollado proyectos en el contexto de residencias artísticas (Platform AIR, Finlandia), becas de producción artística (Sala de Arte Joven, Generalitat de Catalunya), procesos comunitarios (UNZIP Artes Visuales, El Prat de Llobregat) y centros educativos (Bòlit Mentor 2018, Bòlit Centro de Arte Contemporáneo de Girona).

ENG/ Annaimiquel

Albert Gironès (Valls, 1995) and Anna Vilamú (Vic, 1995) develop part of their artistic projects together since 2015. Coming from graffiti on the one hand, and writing on the other, their current projects maintain relationships with the story, story, and anecdote ideas; often also of action, intervention, event and mural painting. Its practice but, always try to explore the contexts where it develops in each case and perform in relation to these. They have developed projects in the context of artistic residences (Platform AIR, Finland), scholarships for artistic production (Sala de Arte Joven, Generalitat de Catalunya), community processes (UNZIP Visual Arts, El Prat de Llobregat) and educational centers (Bòlit Mentor 2018 , Bòlit Center of Contemporary Art of Girona).