MAJARA STUDIO

CAT/ Majara Studio

Majara és un col·lectiu de creació artística centrat en el muralisme i els audiovisuals. Néix el 2013 de la mà de set joves residents de Terrassa, amb la intenció d’evocar una forma de viure o entendre el món que ens envolta. La línea de treball que seguim en el procés de creació es basa principalment, en que no hi ha un centre o punt de partida únic, sinó que abordem els projectes de formes múltiples i col·lectives.

La nostra obra és conseqüència d’un conjunt de projectes encarats al muralisme i als audiovisuals, treballant des dels projectes principals fins a la participació de concursos, beques, exhibicions, tallers socio-educatius, encarregs privats, participant en l’organització d’esdeveniments diversos, i intentant participar en el circuit artístic de Terrassa.

Els components del col·lectiu ens hem format en diferents disciplines com la il·lustració, les belles arts, el disseny gràfic i d’audiovisuals, la fotografia o les arts aplicades al mur. Els integrants de Majara som Ari Martínez, Itois Bru, Ambi Waki, Largo Divad, Gerard Pla, Edmundo Garcia y Sergi Lanau.

ES/ Majara Studio

Majara es un colectivo de creación artística centrado en lo muralisme y los audiovisuales. Néix el 2013 de la mano de siete jóvenes residentes de Terrassa, con la intención de evocar una forma de vivir o entender el mundo que nos rodea. La línea de trabajo que seguimos en el proceso de creación se basa principalmente, en que no hay un centro o punto de partida único, sino que abordamos los proyectos de formas múltiples y colectivas.

Nuestra obra es consecuencia de un conjunto de proyectos encarados al muralisme y a los audiovisuales, trabajando desde los proyectos principales hasta la participación de concursos, becas, exhibiciones, talleres socio-educativos, encarregs privados, participando en la organización de acontecimientos diversos, e intentando participar en el circuito artístico de Terrassa.
Los componentes del colectivo nos hemos formado en diferentes disciplinas como la ilustración, las bellas artes, el diseño gráfico y de audiovisuales, la fotografía o las artes aplicadas al muro. Los integrantes de Majara somos Ario Martínez, Itois Bru, Ambi Waki, Largo Divad, Gerard Pla, Edmundo Garcia y Sergi Lanau.

ENG/ Majara Studio

Majara is an artistic creation collective focused on murals and audiovisuals. Neix 2013 by the hand of seven young residents of Terrassa, with the intention of evoking a way of living or understanding the world around us. The line of work that we follow in the creation process is based mainly on the fact that there is no single center or starting point, but that we approach the projects in multiple and collective ways.

Our work is the result of a set of projects aimed at muralism and audiovisuals, working from the main projects to the participation of competitions, scholarships, exhibitions, socio-educational workshops, private commissioners, participating in the organization of various events, and trying to participate in the artistic circuit of Terrassa.
The components of the collective have been trained in different disciplines such as illustration, fine arts, graphic and audiovisual design, photography or the arts applied to the wall. The members of Majara are Ario Martínez, Itois Bru, Ambi Waki, Largo Divad, Gerard Pla, Edmundo Garcia and Sergi Lanau.