PAULA CALAVERA

CAT/ Paula Calavera

“Atrapada amb la pintura com a model de pensament, vaig començar a pintar a la via pública el 2003. La lluita com a suport, la llibertat que existeix en l´efímer a l´hora de pintar al carrer, és el que enganxa. He profunditzat amb la Pintura Mural i el Graffiti des de llavors, perquè la vida m´ha donat l´oportunitat de fer-ho.”

ES/ Paula Calavera

“Atrapada en la materia pintura como modo de pensamiento, comencé a pintar en la vía pública en 2013. La lucha con el soporte, la libertad que hay en lo efímero al pintar en la calle es lo que te engancha. He profundizado en la Pintura Mural y el Graffiti desde entonces porque la vida me ha dado oportunidades para ello.”

ENG/ Paula Calavera

“Trapped with paint as a model of thought, I began to paint on the public highway in 2003. The fight as a support, the freedom that exists in the process of painting at the time of painting on the street, is what sticks. I have deepened with Mural Painting and Graffiti since then, because life has given me the opportunity to do so.”

http://paulacalavera.com/