SANTI ENCINAS

CAT/ Santi Encinas

En Santi estudia un batxillerat artístic, entra a estudiar un grau superior de disseny gràfic i finalment acaba fent un graduat de 4 anys en disseny.

Des de sempre s’ha sentit atret pel món de l’art i la lliure expressió, amb 3 anys d’edat comença a dibuixar en papers reciclats que li dóna el seu pare per poder expressar-se. A partir d’aquí l’experimentació és constant.

Interessat sobretot amb el món del disseny gràfic i les identitats gràfiques, però també amb els ulls posats en la història de l’art, el graffiti i l’art urbà, la caligrafia gòtica, l’evolució creativa i artística, etc. En Santi realitza peces d’art urbà amb el mot Shame, es pot observar influència del disseny i la il·lustració.

ES/ Santi Encinas

En Santi estudia un bachillerato artístico, entra a estudiar un grado superior de diseño gráfico y finalmente acaba haciendo un graduado de 4 años en diseño.

Desde siempre se ha sentido atraído por el mundo del arte y la libre expresión, con 3 años de edad empieza a dibujar en papeles reciclados que le da su padre para poder expresarse. A partir de aquí la experimentación es constante.

Interesado sobre todo con el mundo del diseño gráfico y las identidades gráficas, pero también con los ojos posados en la historia del arte, el graffiti y el arte urbano, la caligrafia gótica, la evolución creativa y artística, etc. En Santi realiza piezas de arte urbano con la palabra Shame, se puede observar influencia del diseño y la ilustración.

ENG/ Santi Encinas

Santi he studies an artistic baccalaureate, enters to study a higher degree of graphic design and finally ends up doing a 4-year degree in design.

He has always been attracted to the world of art and free expression, with 3 years old he begins to draw on recycled papers that his father gives him to express himself. From here the experimentation is constant.

Interested above all with the world of graphic design and graphic identities, but also with eyes set on the history of art, graffiti and urban art, Gothic calligraphy, creative and artistic evolution, etc. Santi he produces urban art pieces with the word Shame, you can see the influence of design and illustration.