KAZZIUS

CAT

Nascut a Vic en 1980, Kazzius està actualment finalitzant arts aplicades a l’escultura.
Des dels seus inicis l’any 1993, els seus treballs en vies de trens i fàbriques abandonades, van anar clarament reconegudes per altres artistes i sent publicades en revistes. Paral·lelament als seus treballs al carrer, Kazzius comença també a produir obres d’estudi en 2009, evolucionant cap a un camí més personal.
En la seva obra juga amb estructures geomètriques i colors correlatius, que es fonen amb línies orgàniques. Les seves formes poden recordar al constructivisme, es podrien catalogar com a art abstracte, amb una clara essència de l’art urbà i tocs futuristes. Els seus treballs busquen transmetre la sensació del moviment i la profunditat.

ES

Nacido en Vic en 1980, Kazzius está actualmente finalizando artes aplicadas a la escultura.
Desde sus inicios en el año 1993, sus trabajos en vías de trenes y fábricas abandonadas, fueron claramente reconocidas por otros artistas y siendo publicadas en revistas. Paralelamente a sus trabajos en la calle, Kazzius comienza también a producir obras de estudio en 2009, evolucionando hacia un camino más personal.
En su obra juega con estructuras geométricas y colores correlativos, que se funden con líneas orgánicas. Sus formas pueden recordar al constructivismo, se podrían catalogar como arte abstracto, con una clara esencia del arte urbano y toques futuristas. Sus trabajos buscan transmitir la sensación del movimiento y la profundidad.

ENG

Born in Vic in 1980, Kazzius is currently studying arts applied to sculpture.
Since its beginnings in the year 1993, its works in train tracks and abandoned factories, were clearly recognized by other artists and being published in magazines. Parallel to his work in the street, Kazzius also begins to produce studio works in 2009, evolving towards a more personal path.
In his work he plays with geometric structures and correlative colors, which merge with organic lines. Their shapes can remind constructivism, could be classified as abstract art, with a clear essence of urban art and futuristic touches. His works seek to convey the sensation of movement and depth.

https://www.instagram.com/kaz.zius/