SIRO

CAT/ Siro

Siro, pseudònim sota el qual és conegut, és gallec, concretament de la Corunya, però fa quatre anys que viu a Barcelona. Es va mudar per a estudiar Belles arts i ara que ha acabat la carrera, es dedica a pintar i a tatuar. A diferència de la pintura, el grafiti o el muralisme mai han estat els seus principals espais de recerca, però sempre han estat presents en la seva ment, mai s’ha pogut desenganxar. Considera que molts escriptors podran compartir aquest sentiment amb ell, perquè hi ha una mica d’addictiu en això de tacar un mur. Gràcies al grafiti ha conegut a gent molt diferent i d’orígens diversos i espera que continuï sent així per molt de temps.

ES/ Siro

Siro, seudónimo bajo el cual es conocido, es gallego, concretamente de A Coruña, pero hace cuatro años que vive en Barcelona. Se mudó para estudiar Bellas Artes y ahora que ha terminado la carrera, se dedica a pintar y a tatuar. A diferencia de la pintura, el grafiti o el muralismo nunca han sido sus principales espacios de investigación, pero siempre han estado presentes en su mente, nunca se ha podido desenganchar. Considera que muchos escritores podrán compartir este sentimiento con él, porque hay algo de adictivo en eso de manchar un muro. Gracias al grafiti ha conocido a gente muy distinta y de orígenes diversos y espera que siga siendo así por mucho tiempo.

ENG/ Siro

This Galician, known under the pseudonym Siro, was born in A Coruña, but he has lived in Barcelona for four years. He moved in to study Fine Arts and now that he has finished the degree, he dedicates himself to painting and tattooing. Unlike painting, graffiti or muralism have never been his main areas of research, but they have always been present in his mind, he has never been able to kick the habit. He believes that many other writers may share this feeling with him, because there is something addictive in staining a wall. Thanks to graffiti, he has met very different people of different origins and hopes that he’ll keep doing that way for a long time.

Instagram: @siro_ratsarecoming