CONTORNO URBANO GALLERY

CAT

Contorno Urbano Gallery neix com un espai d’expositiu vincula’t a l’activitat de la Fundació Contorno Urbano especialment al projecte 12+1. Volem continuar sent un espai referent dins de l’art urbà contemporani no únicament a l’espai públic sinó en l’àmbit expositiu. Entenem que el perfil d’artista amb el qual acostumem a promoure és multidisciplinari i acostuma a dividir la seva producció entre l’espai públic i el taller. Per aquest motiu la creació d’aquest espai tenia sentit i cubreix un aspecte més de la producció d’aquests artistes.

ESP

Contorno Urbano Gallery nace como un espacio de expositivo vinculado a la actividad de la Fundación Contorno Urbano especialmente al proyecto 12+1. Queremos continuar siendo un espacio referente dentro del arte urbano contemporáneo no únicamente en el espacio público sino en el ámbito expositivo. Entendemos que el perfil de artista con el cual acostumbramos a promover es multidisciplinario y acostumbra a dividir su producción entre el espacio público y el taller. Por este motivo la creación de este espacio tenía sentido y cubre un aspecto más de la producción de estos artistas.

ENG

Contorno Urbano Gallery was born as an exhibition space linked to the activity of the Contorno Urbano Foundation, especially the 12 + 1 project. We want to continue being a reference project within contemporary urban art not only in the public space but also in the exhibition area. We understand that the artist profile with which we are accustomed to promote is multidisciplinary and is used to dividing his production between the public space and the workshop. For this reason the creation of this space made sense and covers one more aspect of the production of these artists.