ROUND 2 :KAZZIUS

CAT

Kazzius es descriu com espontaneo i mil·limètric, i busca recrear la sensació del moviment a través del traç i de la geometria, i aconseguir donar vida a les obres. Té particular interès per l’arquitectura.
“Busco repeticions en les formes per generar el moviment, joc amb el buit per donar profunditat i al mateix temps fer que respiri l’obra. Amb el traç dono textura i ho utilitzo per donar un punt més orgànic i espontaneo.”
“A la recerca del moviment” pel 12+1
L’obra de Kazzius ha estat realitzada amb la intenció de fer reflexionar sobre velocitat i moviment.

ES

Kazzius se describe como espontaneo y milimétrico, y busca recrear la sensación del movimiento a través del trazo y de la geometría, y conseguir dar vida a las obras. Tiene particular interés por la arquitectura.

“Busco repeticiones en las formas para generar el movimiento, juego con el vacío para dar profundidad y al mismo tiempo hacer que respire la obra. Con el trazo doy textura y lo utilizo para dar un punto más orgánico y espontaneo.”

 “En busca del movimiento” para el 12+1

La obra de Kazzius ha sido realizada con la intención de hacer reflexionar sobre velocidad y movimiento.

ENG

Kazzius describes himself as spontaneous and millimetric, and seeks to recreate the sensation of movement through stroke and geometry, and bring life to the works. He has a particular interest in architecture.
“I look for repetitions in the forms to generate the movement, play with the vacuum to give depth and at the same time make the work breathe. With the stroke I give texture and I use it to give a more organic and spontaneous point. ”
  “In search of the movement” for the 12 + 1
The work of Kazzius has been made with the intention of making people think about speed and movement.

https://www.instagram.com/kaz.zius/