ROUND 3: SUE 975

CAT
Sue 975 (Madrid) és un dels pioners de l’abstracció en l’art urbà nacional. Desenvolupa un llenguatge personal que ha transitat diferents branques de l’abstracció geomètrica per desembocar en una visió pròpia, i fortament lligada a les essències de l’art urbà, dels principis del posminimalisme.

Ha rebut diversos premis i ha estat seleccionat en diversos certàmens d’art urbà, aportant sempre una visió personal més propera als llenguatges de les instalacions que a les grans produccions de murals.

Mural “649_2018 Estudio de luz del muro” pel 12+1.

L’artista ha preparat per al projecte 12+1 una peça mural que pretén ser un estudi de llum del mur de L’Hospitalet. Una obra creada amb fluorescent, plata i reflectora. El resultat serà una sèrie de fotografies en les quals quedaran registrades les diferents formes  lumíniques del mur.

“Aquest mur m’entusiasma, per això vull fotografiar-ho moltes vegades. Retratar-ho, en el seu homenatge, en diferents condicions de llum”, segons explica l’artista.
ES

Sue 975 (Madrid) es uno de los pioneros de la abstracción en el arte urbano nacional. Desarrolla un lenguaje personal que ha transitado diferentes ramas de la abstracción geométrica para desembocar en una visión propia, y fuertemente ligada a las esencias del arte urbano, de los principios del posminimalisme.

Ha recibido varios premios y ha sido seleccionado en varios certámenes de arte urbano, aportando siempre una visión personal más cercana a los lenguajes de las instalacionsque a las grandes producciones de murales.

Mural “649_2018 Estudio de luz del muro” para el 12+1.

El artista ha preparado para el proyecto 12+1 una pieza mural que pretende ser un estudio de luz del muro del Hospitalet. Una obra creada con fluorescente, plata y reflectante. El resultado será una serie de fotografías en las cuales quedarán registradas las diferentes formas lumínicas del muro.

“Este muro me entusiasma, por eso quiero fotografiarlo muchas veces. Retratarlo, en su homenaje, en diferentes condiciones de luz”, según explica el artista..

ENG

Sue975 (Madrid) is one of the pioneers of abstraction in Spanish urban art. Since his origins as a graffiti writer in its purest sense, he has been developing a personal language that has gone through different branches of geometric abstraction to lead to a vision of its own, and strongly linked to the essence of urban art, the principles of post-minimalism.

He has received several awards and has been selected in various urban art competitions, always contributing with a personal vision closer to installation languages ​​than to large mural productions.

Mural “649_2018 Study of light of the mur” for the 12+1.

The artist has prepared for the 12 + 1 project a mural piece that aims to be a light study of the wall. A work created with fluorescent, silver and reflective and which result will be a series of photographs where the different luminous forms of the wall will be registered.

“This wall excites me, that’s why I want to photograph it many times. To portray it, in different light conditions”.

http://sue975.es/