ROUND 5: POUVELLE

CAT
Pouvelle és un estudi creatiu establert en Allariz, Galícia. El seu treball inclou adreça d’art, disseny gràfic, il·lustració i muralismo. A més de treballs comissionats treballen sempre en projectes personals que els permeten innovar i provar noves tècniques per créixer creativament.

Blanca Font i David Segade van ser seleccionats per a aquesta tercera edició del 12+1 de Sant Feliu de Llobregat

“CtrlU” pel 12+1

“Com a col·lectiu artístic ens agrada treballar conjuntament en la composició dels nostres dissenys. Per això, el propi procés creatiu juga un paper molt important en el resultat final de la peça. Amb una sèrie de colors i formes a les quals habitualment recorrem, la nostra forma de construir la composició s’assembla a la de muntar un puzle. D’aquesta manera cadascun va continuant les formes que comença l’altre, sobreposant i introduint altres noves fins a trobar un equilibri. Per a nosaltres es tracta de realitzar un estudi de composició com si d’un joc es tractés. Ens agrada pensar en l’art com una manera d’expressió que treu a relluir al nen que portem dins, deixant-nos guiar pel propi plaure d’aplicar formes i colors i sentir la seva materialitat. Al mateix temps que incorporem elements que són fruit del nostre creixement i aprenentatge artístic. Per aquest motiu intentem crear explosions de color amb el nostre ús recurrent d’una paletes concretes de color i tant de formes orgàniques com a geomètriques que tendeixen a l’abstracció, sent aquests elements claus en la nostra identitat.”

ES

Pouvelle es un estudio creativo afincado en Allariz, Galicia. Su trabajo incluye dirección de arte, diseño gráfico, ilustración y muralismo. Además de trabajos comisionados trabajan siempre en proyectos personales que les permiten innovar y probar nuevas técnicas para crecer creativamente.

Blanca Font y David Segade fueron seleccionados para esta tercera edición del 12+1 de Sant Feliu de Llobregat

“CtrlU” para el 12+1

“Como colectivo artístico nos gusta trabajar conjuntamente en la composición de nuestros diseños. Por ello, el propio proceso creativo juega un papel muy importante en el resultado final de la pieza. Con una serie de colores y formas a las que habitualmente recurrimos, nuestra forma de construir la composición se asemeja a la de montar un puzzle. De esta manera cada uno va continuando las formas que empieza el otro, sobreponiendo e introduciendo otras nuevas hasta encontrar un equilibrio. Para nosotros se trata de realizar un estudio de composición como si de un juego se tratase. Nos gusta pensar en el arte como un modo de expresión que saca a relucir al niño que llevamos dentro, dejándonos guiar por el propio placer de aplicar formas y colores y sentir su materialidad. Al mismo tiempo que incorporamos elementos que son fruto de nuestro crecimiento y aprendizaje artístico. De ahí que intentemos crear explosiones de color con nuestro uso recurrente de una paletas concretas de color y tanto de formas orgánicas como geométricas que tienden a la abstracción, siendo estos elementos claves en nuestra identidad.”

ENG

Pouvelle is a creative studio based in Allariz, Galicia. Their work includes art direction, graphic design, illustration and muralism. In addition to commissioned work they always work on personal projects that allow them to innovate and try new techniques to grow creatively.

Blanca Font and David Segade were selected for this third edition of the 12 + 1 in Sant Feliu de Llobregat.

“CtrlU” for the 12+1 in May

“As an artistic collective, we like to work together in the composition of our designs, which is why the creative process itself plays a very important role in the final result of the piece, with a series of colors and shapes that we usually use, our way to form the composition is similar to the assembling of a puzzle, in this way each one continues the forms that the other begins, superimposing and introducing new ones until a balance is found. We like to think of art as a way of expression that brings out the child we carry inside, letting ourselves be guided by the pleasure of applying shapes and colors and feeling its materiality. fruit of our growth and artistic learning, which is why we try to create explosions of color with our recurrent use of a specific pallet of color and both organic and geometric forms that tend to abstraction, being these key elements in our identity. ”

http://pouvelle.com/