MOHAMED L’GHACHAM

ESP/ MOHAMED L’GHACHAM

Mohamed L’ghacham es un artista multidisciplinario que combina de manera única un lenguaje pictórico con formas y técnicas más propias del arte urbano. Esta dualidad dota a sus obras de una gestualidad y lenguaje únicos.

CAT/ MOHAMED L’GHACHAM

Mohammed L’ghacham es un artista multidisciplinari que combina de manera única un llenguatge pictóric clàssic amb formats i tècniques mes pròpies de l’art urbà. Aquesta dualitat dota les seves obres d’una gestualitat i un llenguatge únics.

ENG/ MOHAMED L’GHACHAM

Mohammed L’ghacham is a multidisciplinar artist who uses to combine pictorical language with street art techniques. That mixed technique and language made him a very interesting artist.

https://lghacham.wordpress.com/

MOHAMED L’GHACHAM 12+1 MURAL