ALESSIA INNOCENTI

CAT/ Alessia Innocenti

Alessia Innocenti és una artista xilena que va estudiar Belles Arts amb menció en pintura. A l’inici de la seva carrera es dedicava a la formació de nens i adults, perquè el lliurar part de si mateixa i del seu art a altres persones li enriqueix. De forma paral·lela, anava desenvolupant la seva obra, explorant la geometria i el color. En l’actualitat, al·ludeix als fractals i a la simetria, jugant amb la fluorescència dels tons. Estudia la llum i l’ombra a través de línies definides, colors degradats i els jocs de llums i formes per a crear il·lusions òptiques, aplicant el seu enfocament a diferents suports i dimensions.

ES/ Alessia Innocenti

Alessia Innocenti es una artista chilena que estudió Bellas Artes con mención en pintura. Al inicio de su carrera se dedicaba a la formación de niños y adultos, porque el entregar parte de sí misma y de su arte a otras personas le enriquece. De forma paralela, iba desarrollando su obra, explorando la geometría y el color. En la actualidad, alude a los fractales y a la simetría, jugando con la fluorescencia de los tonos. Estudia la luz y la sombra a través de líneas definidas, colores degradados y los juegos de luces y formas para crear ilusiones ópticas, aplicando su enfoque a diferentes soportes y dimensiones.

ENG/ Alessia Innocenti

Alessia Innocenti is a Chilean artist who studied Fine Arts with a major in painting. At the beginning of her career she dedicated herself to the education of children and adults, because giving part of herself and her art to other people enriches her. In parallel, she developped her artwork, exploring geometry and color. Currently, she alludes to fractals and symmetry, playing with the fluorescence of tones. She studies the light and the shadow through defined lines, degraded colors and the game of light and shapes in order to create optical illusions, applying its focus to different supports and dimensions.

Instagram: @alessiainart