ROUND 8: ELISA CAPDEVILA + IVAN FLORO

CAT

Elisa Capdevila (Barcelona, 1994) i Iván Floro(Mataró, 1993) són dos artistes i muralistes que treballen junts des de fa anys. Les seves delicades peces ressalten el seu gust per la pintura clàssica i impressionista. Elisa compagina la creació artística amb l’ensenyament.

L’obra realitzada a Sant Feliu, titulada “Carmencita”, està basada en una foto del folklore espanyol dels anys 60.
“Una figura en primer plànol. Ni nosaltres sabem molt bé qui és, i no importa realment. El que sí sabem és que era una persona vinculada al món de l’espectacle, i que per tant representar-la implica connectar-la de nou amb el públic que algun dia la va admirar. Decidim representar la figura en horitzontal perquè és una perspectiva a la qual no estem acostumats i resulta impactant, i permetia aprofitar al màxim les característiques del mur.”

ES

Elisa Capdevila (Barcelona, 1994) e Iván Floro (Mataró, 1993) son dos artistas y muralistas que trabajan juntos desde hace años. Sus delicadas piezas resaltan su gusto por la pintura clásica e impresionista. Elisa compagina la creación artística con la enseñanza.

La obra realizada en Sant Feliu, titulada “Carmencita”, está basada en una foto del folklore español de los años 60.
“Una figura en primer plano. Ni nosotros sabemos muy bien quien es, y no importa realmente. Lo que sí sabemos es que era una persona vinculada al mundo del espectáculo, y que por tanto representarla implica conectarla de nuevo con el público que algún día la admiró. Decidimos representar la figura en horizontal porque es una perspectiva a la cual no estamos acostumbrados y resulta impactante, y permitía aprovechar al máximo las características del muro.”

ENG

Elisa Capdevila (Barcelona, 1994) and Iván Floro (Mataró, 1993) are two artists and muralists who have been working together for years. Their delicate pieces highlight their taste for classic and impressionist painting. Elisa combines artistic creation with teaching.

The artwork carried out in Sant Feliu, entitled “Carmencita”, is based on a photo of Spanish folklore from the 60s.
“A figure in the foreground. Neither do we know very well who she is, and it does not really matter. What we do know is that she was a person linked to the world of entertainment, and that therefore representing her implies connecting her again with the audience that one day admired her. We decided to represent the figure horizontally because it is a perspective to which we are not accustomed and it is shocking, and it allowed us to take full advantage of the characteristics of the wall. ”